Primăria Peștera caută firmă serioasă pentru construcția unei pasarele pietonale

1. Autoritatea Contractantă: COMUNA PEȘTERA, cu sediul în loc. Peștera, str. Izvorului, nr. 25 A, jud. Constanta, CUI 4515360, adresa e-mail: primariapestera@yahoo.com, adresa web: www.comunapestera.ro;

2. Obiectul contractului de lucrări: C+M Construire pasarelă pietonală în localitatea Peștera, județul Constanța;

3. COD CPV: 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice (Rev.2);

4. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

5. Condiții de participare : ofertanții trebuie să prezinte Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul achizitiei are corespondent in codul CAEN al operatorului economic, în copie lizibilă, cu mențiunea “conform cu originalul”. Operatorii economici vor completa următoarele formulare:

Formularul nr. 1– Formular de ofertă financiară + Lista cu cantitățile de lucrări + Deviz oferta + Draftul de contract însușit prin ștampilarea pe fiecare pagină;

Formularul nr. 2 –  Informații generale;

Formularul nr. 3 – Declarația privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

De asemenea, avându-se în vedere complexitatea și importanța obiectivului de investiție, operatorii economici participanti vor prezenta cel puțin un contract de lucrări similare executate in ultimii 5 ani.

6. Data limita de depunere a ofertei: 09.08.2019, ora 10;

7. Valoarea estimată: 415.730,26 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 78.988,74 lei. Valoarea totală cu TVA estimată este de 494.719 lei;

8. Termenul maxim executare a lucrărilor: 6 luni de la data semnării contractului;

9. Garanția acordată lucrărilor: 48 luni calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

10. Preţul trebuie exprimat în lei fără TVA şi va include toate costurile ofertantului, directe și indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii contractului.

11. Ofertantul va declara că la elaborarea ofertei a ținut cont de condițiile de mediu, sociale si ale relațiilor de muncă, conform art. 51 din Legea 98/2016. Autoritățile și instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate în domeniul mediului, social și al relatiilor de muncă sunt: Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătații si Inspecția Muncii – Formularul nr. 4 – Declarația privind sănătatea și protecția muncii cf. art. 51 din Legea 98/2017 privind achizițiile publice.

12. Garanția de bună execuție va fi de 3% din valoarea fără TVA a contractului de lucrări.

13. Informații suplimentare:

a. Caietul de sarcini, lista cu cantitățile de lucrări, devizul ofertă, formularele 1-4 si draftul de contract, se găsesc pe site-ul Primăriei Peștera: www.comunapestera.ro, sau la sediul Primăriei Peștera;

b. Ofertele se vor transmite Primăriei în plic închis, sigilat, și se vor înregistra la Registratura Primăriei, în intervalul orar  9 – 15, până pe data de 09.08.2019, ora 10;

c. Ședința de selectare a ofertelor va avea loc pe data de 09.08.2019, la ora 11;

d. Limba în care se transmite oferta este: limba română;

e. Ofertele care se transmit după data și ora stabilite în prezenta solicitare nu vor fi luate în considerare;

f. Ofertele care vor fi trimise prin alte metode decât cele stablite prin prezentul anunț (plic sigilat inregistrat la Registratura Primariei Peștera) nu vor fi luate in considerare.

PRIMAR,

Prof. Marius – Liviu Petre

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*