RADIONAV, reorganizat de Guvernul României

Guvernul României va lua în calcul, în ședința din 12 august 2019, înfiinţarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav” – S.A. Constanţa, ca societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome „Radionav” Constanţa care se desfiinţează.

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale ,,Radionav” – S.A. Constanţa funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor având sediul în comuna Agigea, strada Ecluzei, nr.3, judeţul Constanţa, conform Hotărârii AGA nr. 11/14.11.2002.

Conform actului constitutiv, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Radionav – S.A. Constanţa (RADIONAV) desfăşoară activităţi de interes public naţional în calitate de operator public unic, care furnizează servicii de radiocomunicaţii navale de bază în spectrul de frecvenţă alocat României de către Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii. Capitalul social initial, la data de 31 decembrie 1997, al RADIONAV în valoare de 1.246.130 mii lei, constituit prin preluarea integrală a patrimoniului Regiei Autonome „Radionav” Constanţa, a fost actualizat potrivit legii şi evidenţiat în bilanţul contabil al acesteia.
Capitalul social iniţial al RADIONAV a fost în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic.
La data de 01.04.2019 RADIONAV are un capital social subscris în valoare de 933.300 lei, integral vărsat prin aporturi în natură, împărțit în 373.320 acțiuni nominative, cu o valoare de 2,5 lei/acțiune, având ca unic acționar statul român.

În conformitate cu art. 1 alin. (4) și (5) din HG nr. 525/1998 veniturile RADIONAV se constituie din venituri proprii realizate din prestări de servicii, pe bază de tarife, şi din lucrări specifice obiectului său de activitate, precum și din alocații bugetare pentru desfășurarea serviciilor la nivelul standardelor stabilite prin convenții internaționale.

Totodată, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare, cu modificările și completările ulterioare, acest serviciu se asigură de către RADIONAV, fiind concesionat companiei până în anul 2019, cheltuielile aferente acestui serviciu fiind finanțate de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Transporturilor.

În anul 2016, Corpul de Control al Prim-ministrului a efectuat un control la RADIONAV în legătură cu respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la organizarea și funcționarea companiei, precum și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor acesteia, finalizat cu întocmirea Raportului nr. 1560/2016.
Astfel, în raport este consemnat faptul că: ”deși are statut de companie națională, organizată ca societate comercială pe acțiuni, C.N. RADIONAV S.A. funcționează ca o instituție publică, fiind finanțată preponderent (în proporție de peste 85 %) din subvenții acordate de la bugetul de stat.”.

Totodată, în același raport este consemnat faptul că deși RADIONAV primește subvenții de la bugetul de stat în considerarea calității sale de ”operator public unic” în domeniul furnizării serviciilor de radiocomunicații navale, o parte din atribuțiile RADIONAV interferează cu activități desfășurate de alte entități publice, respectiv Autoritatea Navală Română (ANR) și Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța.

S-a evidențiat în mod special faptul că, o parte din activitatea RADIONAV desfășurată în calitatea sa de ”operator unic” s-a concretizat în transmiterea, în perioada supusă controlului, către Autoritatea Navală Română – autoritate centrală în domeniul siguranței navigației și al securității navelor – a semnalelor de pericol recepționate, reprezentând un procent de 9,16% din total semnale recepționate de ANR.

Începând cu data de 1 iulie 2004, orice navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care urmează să intre în porturile şi sau pe căile navigabile din România, este supusă controlului Autorităţii Navale Române cu privire la modul de respectare a prevederilor Codului ISPS – Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptat prin Rezoluţia nr. 2 a Conferinţei Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002 – acceptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2003, aprobată prin Legea nr. 484/2003 din 26.02.2004.

Potrivit pct.1 de la capitolul III din Normele metodologice de implementare a prevederilor Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare – Codul ISPS, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2004: Orice navă ce urmează să intre şi/sau să opereze în porturile sau pe căile navigabile româneşti are obligaţia să anunţe Autoritatea Navală Română şi autorităţile portuare şi/sau de căi navigabile asupra datei când urmează să sosească, folosind în acest scop staţia de radiocomunicaţii navale „Constanţa Radio” aparţinând Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „RADIONAV” (…)”.

Astfel că, primirea informațiilor descrise în Regula 9 Capitolul IX – 2 paragraful 2 (Regula XI-2/9.2) din amendamentele la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare – SOLAS -, 1974, amendată, adoptate prin Rezoluţia nr. 1 a Conferinţei Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002, prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 80/2003, este de competența RADIONAV.

Prin Legea nr. 162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti care transpune Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE, informațiile în materie de securitate înaintea intrării într-un port românesc a unei nave care face obiectul cerințelor măsurilor speciale de întărire a securității maritime prevăzute în Regula 9 Capitolul XI-2 Convenția SOLAS și în Codul ISPS trebuie transmise în format standardizat la nivel UE către Autoritatea Navală Română.

Astfel că, ”Formularul pentru informaţii de securitate anterior sosirii navei, valabil pentru toate navele înaintea sosirii într-un port românesc/ Ship pre-arrival security information form for all ships prior to entry into the port of Romania”, prevăzut în anexa la Legea nr. 162/2013 trebuie transmis Autorității Navale Române.

Totodată, în temeiul art. 6 din Legea nr. 162/2013, Autoritatea Navală Română a realizat sistemul de interfață electronică unică de raportare, respectiv: ”Fereastră Unică de Raportare/ Maritime Single Window”, sistemul în care toate informaţiile conținute în documentele necesare sosirii/plecării unei nave în/din porturile românești sunt raportate o singură dată şi făcute disponibile diferitelor autorităţi relevante. Sistemul a devenit operațional începând cu data de 01.07.2016, utilizarea lui a devenit obligatorie, toate informațiile fiind puse la dispoziția tuturor autorităţilor relevante şi a statelor membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere cele de mai sus, putem concluziona prin faptul că o parte dintre atribuțiile RADIONAV stabilite prin actul său constitutiv sunt realizate de către Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, care gestionează interfaţa electronică unică de raportare.

Ministerul Transporturilor a efectuat o analiză asupra activității RADIONAV, a statutului juridic și situației companiei, cu scopul de a identifica necesitatea menținerii companiei în structura actuală sau reorganizării ori desființării acesteia, luând în considerare și activitatea desfășurată la RADIONAV în ultimii trei ani de către autorități care au rolul de a controla folosirea resurselor financiare ale statului. Din analiza efectuată a reieșit faptul că o parte dintre activitățile aferente Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare sunt parțial caduce iar parțial se pot asigura de către Autoritatea Navală Română.

Din anul 2017 veniturile proprii ale RADIONAV s-au diminuat considerabil, activitatea companiei fiind susținută din alocațiile bugetare de la bugetul de stat în proporție de aproximativ 98%.

RADIONAV este una dintre societățile care se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, iar din anul 2017 managementul RADIONAV nu poate fi asigurat în condițiile legii deoarece întreaga activitate a companiei este subvenționată de la bugetul de stat în timp ce toate cheltuielile aferente contractelor de mandat trebuie suportate din veniturile proprii ale companiei.

„Luând în considerare cele de mai sus și având în vedere faptul că prin Ordonanța Guvernului nr. 17/1999, Serviciul Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare s-a încredințat pe o perioadă limitată de 20 de ani către RADIONAV și că termenul s-a împlinit la data 29 ianuarie 2019, se propune dizolvarea RADIONAV prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor acesteia, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.”, se arată în proiectul Guvernului României.Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*